Viisi vaihetta, kolme keskustelua ja mahtava lopputulos

Tiimipeili® toteutuu viidessä vaiheessa, joiden ytimessä ovat aidot kohtaamiset ja keskustelut työyhteisön jäsenten kanssa sekä sen tuloksena syntyneiden löytöjen fenomenologinen analyysi sekä valjastaminen tiimin kehityssuunnan rakennuspalikoiksi. "Työyhteisö" voi olla mikä tahansa noin 5-15 henkilöstä koostuva tiimi, työryhmä, johtoryhmä, hallitus, pienen organisaation koko työyhteisö tai isomman organisaation yksikkö. Toteutusta ohjataan luottamuksellisesti ja ammattitaitoisesti. Tiimipeilin® toteuttaminen kestää tyypillisesti 3-6 viikkoa riippuen tiimin koosta ja työyhteisön aikatauluista. Onnistumiseen tarvitaan halua kehittää työyhteisön toimintaa ja rohkeutta katsoa peiliin.

Yhteinen alkukeskustelu
Ensimmäinen tapaaminen on maksuton. Tutustuminen kestää noin 2 tuntia, ja siihen sisältyy Tiimipeilin® esitteleminen tiimille, käytännöistä sopiminen, sekä yleiskatsaus teemoihin kuten: yksilön kokemus ja sen ymmärtäminen, ennakkoluulojen luonne ja vaikutus tiimityöhön sekä tiimityön kehityksen perusedellytykset. Alkukeskustelun jälkeen tiimi voi päättää, haluavatko he jatkaa Tiimipeilin® polulla.

Yksilöhaastattelut
Tiimipeilin® tutkimus perustuu jokaisen tiimin jäsenen yksilöhaastatteluun. Haastatteluissa kysytään tiimin jäsenten kokemuksista työyhteisössä avoimilla ja kokemuksen ymmärrystä edistävillä kysymyksillä. Haastattelut nauhoitetaan analyysia varten. Haastatteluissa pyritään luottamuksellisuuteen, rentouteen ja ymmärrykseen. Jokaiseen haastatteluun varataan noin 2 tuntia aikaa.

Analyysi
Äänitetty haastatteluaineisto analysoidaan huolellisesti noudattaen fenomenologisen ja hermeneuttisen tutkimuksen sisällönanalyysia ja tutkimuseettisiä käytäntöjä. Äänitetty aineisto tuhotaan analyysin tulosten koonnin jälkeen. Tulosten perusteella muodostuu raportti, jossa nostetaan esiin tiimistä nousevia keskeisiä ilmiöitä ja häivytetään yksittäisten vastausten tunnistettavuus.

Yhteinen kehityskeskustelu
Tiimipeilin® prosessi tähtää koko tiimin kanssa käytävään kehityskeskusteluun. Tiimille esitellään analyysin tulokset, minkä jälkeen tiimiä ohjataan käymään keskustelua tuloksissa esille tulleista ilmiöistä, niiden merkityksestä tiimin toiminnassa sekä tiimin oleellisista kehityssuunnista.

Seuranta (optio)
Seuranta sisältää 1-2 tapaamista myöhempänä ajankohtana koko tiimin tai tiiminjohtajan kanssa työyhteisön kehityssuunnasta. Seurantaan voidaan sisällyttää sellaisen pohdinnan ja keskustelun fasilitointia sekä tiimin ohjausta ja neuvontaa, jotka auttavat tiimiä pääsemään eteenpäin omassa kehityksessään.

ETUSIVU • MENETELMÄ • TOTEUTUS TARINA • REFERENSSIT • TUTKIMUS • YHTEYS