Henkilöstötutkimus luomuna, ilman lisättyjä ennakkoluuloja

Mitä teillä tehdään ensimmäiseksi, kun herätään tarpeeseen parantaa työyhteisön toimintaa? Työyhteisön kokonaisuus muodostuu jäsenten yksilöllisistä kokemuksista, joiden tunnistaminen ja sanoittaminen jää helposti vajaaksi monista eri syistä: Teorialähtöiset tutkimukset ja henkilöstökyselyt selvittävät tiimin todellisuutta omista ennakko-olettamuksistaan ja rajauksistaan käsin. Numeraaliset arvioinnit eivät kerro koko tarinaa inhimillisistä ilmiöistä. Kasvojen menettämisen pelko heijastuu tiimin mahdollisuuksiin käsitellä vaikeita asioita yhdessä. Tiimin todellisuus paljastuu vain suhteessa siihen, kuinka paljon onnistutaan luomaan luottamusta ja tilaa aidon ymmärryksen syntymiselle. 

Tiimipeili® on työyhteisöjen arviointimenetelmä, jolla vastataan tähän haasteeseen luottamuksellisesti ja ammattitaitoisesti. Tiimipeilin® lähestymistapaan sisältyy viisi näkökulmaa, jotka muokkaavat käsitystämme työyhteisöjen rakentamisesta toimivammiksi, tuottavammiksi ja onnellisemmiksi tiimeiksi.

Puolueettomuus
Tiimipeili® tarjoaa puolueettoman katsauksen tiimin tilanteeseen. Emme kiirehdi ratkaisuihin, koska ne tulevat luonnollisesti, kun tiimin koettu todellisuus on ymmärretty. Aidon muutoksen saavuttaminen edellyttää rohkeutta katsoa rehellisesti peiliin ja tunnistaa, missä mennään. Tiimipeili® toimii erinomaisena lähtökohtana tiimin kehitykselle tai objektiivisena arviointina jo tehdystä projektista, kehitystyöstä tai ihan tavallisesta päivittäisestä työskentelystä.

Ihmislähtöisyys
Ihmislähtöisyys mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen ja sitoutumisen oman työyhteisönsä kehittämiseen. Työntekijöiden kokemusten ymmärtäminen vaatii aitoa kiinnostusta kuulla koko tarina ja kykyä kunnioittaa kerrottuja mielipiteitä ja yksityisyyttä. Tiimipeili® auttaa tiimiä muodostamaan rehellisen ja luotettavan kuvan nykytilanteestaan, joka sisältää monia sävyjä, näkökulmia ja painotuksia.

Tavoitteellisuus
Tiimi on olemassa sille asetettuja tavoitteita varten. Tiimipeili® auttaa työyhteisöä saavuttamaan ja ylittämään nämä tavoitteet. Tutkimukset osoittavat, että hyvä ymmärrys työntekijöistä ja heidän kokemuksistaan on avain hyviin työtuloksiin: ihmiset, jotka tuntevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi, menestyvät paremmin sekä yksilöinä että osana yhteisöä. Vain hyvinvoiva tiiminjäsen kykenee sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.

Tieteellinen luotettavuus
Tiimipeili® perustuu fenomenologiseen ja hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen, jossa pyritään ymmärtämään tietoa sen alkuperäisen kokijan näkökulmasta. Tiimipeilin® metodologia perustuu tieteellisiin periaatteisiin, kuten rehellisyyteen, huolellisuuteen, vastuullisuuteen ja tarkkuuteen tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja arvioinnissa. Tällä hetkellä on käynnissä väitöskirjatutkimus, jonka tavoitteena on kehittää Tiimipeiliä® tieteellisesti. Lisätietoja tutkimuksesta löydät täältä

Ennakkoluulottomuus
Tiimipeilillä® lähestytään työyhteisön tilannetta ilman valmiita odotuksia, teorioita tai ennalta määrättyjä kysymyksiä. Tutkimuksessa ei tuoda lisää ulkopuolisia näkökulmia käsiteltävään ilmiöön. Kokemuspohjaista dataa tiimistä kerätään ilman ylimääräistä muokkausta. Vasta tämän jälkeen tiedot jaetaan teemoiksi, analysoidaan ja etsitään ratkaisuja. Tiimipeilin® prosessissa laitetaan käytäntöön fenomenologian isän Edmund Husserlin tunnetun oivalluksen: "Meidän pitää palata asioihin itseensä."

ETUSIVU • MENETELMÄ TOTETUS • TARINA • REFERENSSIT • TUTKIMUS • YHTEYS