Menetelmä

Henkilöstötutkimus luomuna, ilman lisättyjä ennakkoluuloja

Mitä teillä tehdään ensimmäiseksi, kun herätään tarpeeseen parantaa työyhteisön toimintaa? Työyhteisön kokonaisuus muodostuu jäsenten yksilöllisistä kokemuksista, joiden tunnistaminen ja sanoittaminen jää helposti vajaaksi monista eri syistä: Teorialähtöiset tutkimukset ja henkilöstökyselyt selvittävät tiimin todellisuutta omista ennakko-olettamuksistaan ja rajauksistaan käsin. Numeraaliset arvioinnit eivät kerro meille koko tarinaa inhimillisistä ilmiöistä. Kasvojen menettämisen pelko heijastuu tiimin mahdollisuuksiin käsitellä vaikeita asioita yhdessä. Tiimin todellisuus paljastuu vain suhteessa siihen, kuinka paljon onnistutaan luomaan luottamusta ja tilaa aidon ymmärryksen syntymiselle. 

Tiimipeili® on työyhteisöjen arviointimenetelmä, jolla vastataan tähän haasteeseen luottamuksellisesti ja ammattitaitoisesti. Tiimipeilin® lähestymistapaan sisältyy viisi näkökulmaa, jotka muokkaavat käsitystämme työyhteisöjen rakentamisesta toimivammiksi, tuottavammiksi ja onnellisemmiksi tiimeiksi. Näiden avulla peilataan tiimisi todellisuutta kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti.

Puolueettomuus

Tiimipeili® tähtää puolueettomaan arvioon tiimin nykytilanteesta. Tilannearvioon ei sisälly myyntipuheita seuraavista palveluista, joilla ratkaistaan tutkimuksen aikana esiin nousseet haasteet tai tavoitteet. Muutokseen tähtäävä työ onnistuu tiimissä, jossa uskalletaan katsoa peiliin ja tiedostaa mitä oikeasti on meneillään. Tämän vuoksi Tiimipeili® toimii hyvin esimerkiksi tiimin kehitykseen tähtäävänä alkuarviointina tai jo tehdyn projektin tai kehitystyön puolueettomana peilinä.

Ihmislähtöisyys

Jokainen työntekijä ansaitsee mahdollisuuden tulla aidosti kuulluksi ja nähdyksi. Työntekijän kokemuksen tutkimus edellyttää kiinnostusta kuulla koko totuus ja kykyä kunnioittaa kertojan mielipidettä ja yksityisyyttä. Tiimipeilin® toimintaperiaatteena on auttaa tiimiä muodostamaan luotettava ja todellinen käsitys omasta nykytilastaan, johon sisältyy useita sävyjä, painotuksia ja näkökulmia. Ihmislähtöisyys mahdollistaa työntekijän osallisuutta ja sitoutumista oman työyhteisönsä kehittämiseen.

Tavoitteellisuus

Tiimipeili® auttaa työyhteisöä onnistumaan ja menestymään tavoitteissaan. Hyvällä työntekijäymmärryksellä ja -kokemuksella on tutkitusti yhteys hyvään työn tulokseen: ihmiset, jotka tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi menestyvät paremmin sekä yksilöinä että yhteisöinä. Siksi menestyvän toiminnan kehittämisen tärkeimpiä askelia on inhimillisten asioiden - kuten kulttuurin, arvostuksen, vastavuoroisuuden ja kunnioituksen - jatkuva vahvistaminen.

Ennakkoluulottomuus

Tiimipeilin® avulla lähestytään työyhteisön tilannetta ilman valmiita odotuksia, teorioita tai kysymyksiä. "Luomututkimuksen" lähtökohtiin käsiteltävän ilmiön osalta ei lisätä ulkopuolisia näkökulmia. Raaka data tiimin tilanteesta otetaan vastaan sellaisena kuin se on. Vasta tämän jälkeen se voidaan pilkkoa teemoiksi, analysoida ja soveltaa työyhteisön omaan yksilölliseen tilanteeseensä. Tiimipeilin® prosessissa laitetaan käytäntöön fenomenologian isän Edmund Husserlin tunnetun oivalluksen: "Meidän pitää palata asioihin itseensä." 

ETUSIVU • MENETELMÄ TOTETUS • TARINA • REFERENSSIT • TUTKIMUS • YHTEYS